Documente necesare

Pentru persoane persoane fizice si PFA
Click pentru descarca formularul

Pentru persoane juridice – Documentele juridice ale companiei – Ultimele bilanturi- anual si semianual inregistrate la Administratia Financiara si balantele corespunzatoare – Ultima balanta contabila disponibila

– Factura/ documentele de proprietate pentru bunul/ bunurile aduse in garantie

LEASING

Pentru persoane fizice – Adeverinta de venit solicitant si girant – original – Cartea de munca cu toate inregistrarile la zi pentru solicitant si girant – copie – Fisa fiscala pentru anul precedent – Act de identitate solicitant si girant – copie – Act spatiu locuit pentru solicitant – copie – Declaratia girantului

– Oferta furnizor

Pentru persoane fizice autorizate – Statutul cabinetului – copie – Autorizatia de functionare de la barou / minister – copie – Codul de inregistrare fiscala / cod unic de inregistrare – copie – Ultimele doua declaratii privind impozitul pe venitul global raportate catre Administratia Financiara – copie – Registrul de venituri si cheltuieli pentru ultimele 3 luni sau copii dupa ordinele de plata prin care s-au incasat comisioanele pe ultimele 3 luni – Pentru avocati: contractul de prestari servicii de la cabinet – copie – Acte de identitate actionari/solicitant – copie – Extras de cont – copie – Imputernicire pentru persoana delegata sa semneze contractul de leasing la cabinete

– Oferta furnizor

Pentru persoane juridice – Actele constitutive ale societatii (copie) – Certificatul de inregistrare al societatii (C.U.I) (copie) – Ultima cerere de inscriere de mentiuni la Registrul Comertului – Dovada de functionare sediului societatii (actul de proprietate sau contractul de inchiriere al spatiului) (copie) – Bilantul contabil incheiat impreuna cu balanta de inchidere pentru ultimii 2 ani – Raportarea Contabila semestriala impreuna cu balanta de inchidere

– Ultimele 2 balante sintetice de verificare incheiate, help vizate de persoanele abilitate (copii)

– Prezentarea situatiei creditelor angajate; contracte de leasing in derulare – Copii dupa buletinele de identitate (C.I.) ale asociatilor din societate – Hotararea Consiliului de administrare al societatii prin care delegatul acesteia este imputernicit sa semneze contractul de leasing, impreuna cu o copie dupa buletinul de identitate – Prezentare bunului care va fi in leasing (oferta furnizor/vanzator, acte proprietate) – Copie dupa ultimul extras bancar – Copie dupa specimenul de semnaturi in banca – datata, cu semnatura si stampila bancii “conform cu originalul”, in original – Declaratia administratorului pe propria raspundere ca societatea nu are datorii fata de stat sau incidente bancare – Pe documentele prezentate se va mentiona ca sunt conforme cu originalul, vor fi semnate si stampilate de catre persoanele abilitate – Certificat constatator de la registrul comertului (nu mai vechi de 1 luna) – necesar la semnare

– Alte documente care sa ateste evolutia economica viitoare a societatii : studii de fezabilitate, memoriu justificativ