Despre noi

Divers Credit a luat na?tere la ini?iativa unor tineri ambi?io?i, search cu experien?? în domeniul financiar – bancar, cialis care ?i-au dorit înc? de la început s? ofere, nurse în adev?ratul sens al cuvântului, cea mai bun? solu?ie de finan?are a ini?iativelor investi?ionale.

Iat? de ce, pentru început, într-un timp foarte scurt, am urm?rit ?i am materializat colabor?ri cu 18 (optsprezece) societ??i bancare ?i nonbancare ?i 10 (zece) societ??i de leasing. Avem astfel cea mai larg? baz? de date în ceea ce prive?te oferta de creditare existent? la momentul actual pe pia??,  adresat? atât persoanelor fizice cât ?i celor juridice.

Întreaga noastr? activitate graviteaz? in jurul clientului, el  fiind  principalul indicator în stabilirea serviciilor pe care le oferim.

Divers Credit – câ?tigi timp, câ?tigi bani !

Lipsa  de informare
Este ?tiut faptul c? o mare parte a popula?iei nu beneficiaz? de sursele de informare continue ?i complete atât de necesare pentru a r?mâne conectat? la ritmul ame?itor din ultimii ani în care pia?a bancar? s-a îmbog??it cu noi ?i noi institu?ii bancare ?i, implicit, cu diverse produse de finan?are.

Lipsa timpului
O alt? component? de referin?? în activitatea noastr? de intermediere a creditelor bancare o reprezint? lipsa timpului, care, din p?cate, împiedic? majoritatea persoanelor s? ob?in? informa?iile necesare alegerii unei solu?ii de finan?are ideale.

Lipsa grijilor
De aceast? component? ne ocup?m noi, echipa Divers Credit.                             Suntem tineri ?i alerg?m bine. R?mâne?i în fotoliul de acas? sau în cel de la birou. Ave?i doar dou? variante :

1.  suna?i la unul din numerele de telefon din pagina de contact  

2.  completa?i formularul dup? ce  face?i click pe  aplic? online.

Iar noi: –     v? prezent?m o ofert? detaliat?, –     alegem împreun? solu?ia ideal? de finan?are, –     stabilim o întâlnire pentru întocmirea dosarului ?i apoi …

–     fugim la banc? în locul dumneavoastr?.

R?mâne?i în acela?i fotoliu ?i nu v? ridica?i decât atunci când ve?i primi un apel telefonic  pentru a merge la banc? în vederea ridic?rii sumei solicitate.

Ave?i dumneavoastr? o variant? mai simpl? ?!

citeste mai departe..

Acestea ar fi motivele pentru care am hot?rât s? venim în întâmpinarea nevoilor tale cu servicii complete de intermediere a creditelor bancare.

Mul?i dintre acualii no?tri clien?i, ne-au m?rturisit c? nu au apelat în trecut la o firm? specializat? în domediul intermedierii creditelor bancare, crezând c? serviciile oferite vor duce la majorarea costurilor creditului acordat.

?inem s? preciz?m c? toate serviciile oferite de Divers Credit sunt GRATUITE, si nu implic? nici un cost suplimentar, clientul suportând acelea?i cheltuieli ca ?i în situa?ia contract?rii unui credit direct de la orice banc?.

Apelând la consultan?ii Divers Credit  clientul va fi ajutat s? in?eleag? produsul bancar pentru care opteaz?. Va fi consiliat atât înainte de acordare creditului cât ?i pe perioada derul?rii acestuia.

Sunt evitate astfel situatiile in care o persoana contracteaz? un credit , f?r? a avea toate informa?iile referitoare la costurile sale, ?i f?r? al fi comparat în prealabil cu altele similare existente pe pia??.

Consultan?ii Divers Credit se ocup? de întocmirea dosarului de credit, depunerea sa  la banc? si monitorizarea stadiului acestuia în cadrul procesului de analiz? efectuat de c?tre compartimentul specializat al b?ncii alese.

Tot ceea ce clientul trebuie sa fac? este s? se prezinte  la sucursala aleas? pentru semnarea contractului de credit si ridicarea sumei solicitate.