Franciza

PA?II  UNEI   COLABOR?RI   DE   SUCCES Lumea afacerilor a stârnit mereu curiozitatea acelor persoane care ?i-au dorit întotdeauna independen?a financiar? ?i care niciodat? nu s-au mul?umit cu pu?in.  Pentru o reu?it? deplin? nu este îndeajuns ca aceste dou? deziderate sa existe în plan mental. Este nevoie de experien??, ambulance în?elepciune, încredere în for?ele proprii, suport material ?i, […]

Credite de nevoi personale

…mai este denumit credit de consum sau credit nenominalizat AVANTAJE 1. Poate fi utilizat pentru orice ini?iativ? personal? : –    organizarea unei vacan?e de vis –    organizarea unui eveniment de familie important, troche –    finan?area studiilor în ?ar? sau str?in?tate –    suportarea unor cheltuieli neprevazute.2. Sunt solicitate, pentru întocmirea dosarului de credit, foarte pu?ine documente […]

Credit ipotecar

…a fost special conceput pentru achizi?ia de locuin?e. AVANTAJE 1. INI?IAL, find DOAR ANALIZA FINANCIAR? Clientul nu este obligat s? depun? odat? cu documentele financiare ?i pe cele ale imobilului pe care dore?te s?-l achizi?ioneze (documentele care atest? proprietatea, cadastru, intabulare) dac? acesta nu a fost identificat înc?. În sprijinul clientului, în urma analizei financiare, […]

Card de credit

..are caracteristicile unui credit reînc?rcabil datorit? faptului c? sumele rambursate pot fi reutilizate. AVANTAJE 1. Acces rapid la bani, order oriunde ?i oricând 2. 0% dobând? pentru o perioad? de pân? la 50 de zile pentru pl??ile efectuale la comercian?i 3. Suma minim? lunar? de rambursat de numai 5% din creditul utilizat plus dobânda aferent? […]

Refinantare

…vine în ajutorul persoanelor care deja au contractat unul sau mai multe credite / carduri de credit. AVANTAJE 1. o singur? rat? – clientul poate pl?ti toate creditele, here indiferent de tipul acestora (cu sau f?r? ipotec?), prin unul singur. 2. economise?ti timp pre?ios – nu ve?i mai purta grija pl??ii ratelor la 3 sau […]

Despre noi

Divers Credit a luat na?tere la ini?iativa unor tineri ambi?io?i, search cu experien?? în domeniul financiar – bancar, cialis care ?i-au dorit înc? de la început s? ofere, nurse în adev?ratul sens al cuvântului, cea mai bun? solu?ie de finan?are a ini?iativelor investi?ionale. Iat? de ce, pentru început, într-un timp foarte scurt, am urm?rit ?i […]

Credite nevoi personale cu ipoteca

AVANTAJE 1. Principalul avantaj al acestui tip de credit îl constituie faptul c? suma de bani împrumutat? poate fi utilizat? pentru orice tip de cheltuieli, pill dup? bunul plac, stomach f?r? a fi nevoi?i s? înainta?i documente justificative c?tre banc?. 2. NU EXIST? LIMIT? MAXIM? pentru suma împrumutat? 3. Dobânda este mai mic? decât la […]

Credit imobiliar

…ofer? posibilitatea de a cumpara, decease construi sau moderniza un imobil. AVANTAJE 1. SE POATE GARANTA CU UN ALT IMOBIL decât cel ce urmeaz? a fi achizi?ionat . 2. SE POATE GARANTA CU UN IMOBIL / TEREN pentru a ob?ine suma necesar? construirii unui c?min. 3. SE POATE OB?INE CREDIT pentru renovarea / modernizarea unui […]