Credit imobiliar

…ofer? posibilitatea de a cumpara, decease construi sau moderniza un imobil.

AVANTAJE 1. SE POATE GARANTA CU UN ALT IMOBIL decât cel ce urmeaz? a fi achizi?ionat .

2. SE POATE GARANTA CU UN IMOBIL / TEREN pentru a ob?ine suma necesar? construirii unui c?min.

3. SE POATE OB?INE CREDIT pentru renovarea / modernizarea unui imobil

3. NU EXIST? LIMIT? MAXIM? pentru suma împrumutat?

Perioada de analiz? a dosarului este cuprins? între 7 ?i 20 de zile lucr?toare, în func?ie de banca creditoare.
Suma maxim? acordat? Teoretic NU EXIST? LIMIT? MAXIM? pentru suma împrumutat?, îns? practic banca v? va finan?a în urm?toarele condi?ii : – Maxim între 75% si 85% din valoarea garan?iei (rata va cre?te direct propor?ional cu cre?terea gradului de finan?are)

– Împrumutatul (?i codebitorii – dup? caz) s? îndeplineasc? condi?iile de eligibilitate ale b?ncii ( venituri suficiente pentru sus?inerea ratei, vârst?, vechime în munc? etc)A?adar valoarea sumei împrumutate depinde, în afar? de nivelul venitului, ?i de al?i factori deosebit de importan?i.

Perioada de acordare maxim 35ani (majoritatea b?ncilor acord? astfel de credite pe maxim 30 de ani îns? întâlnim ?i excep?ii)
Garan?ie imobiliar? – garan?ia s? acopere într-o propor?ie cuprins? între 115 % ?i 135% valoarea creditului
Grad maxim de îndatorare 65 % din venitul net eligibil (venit net eligibil = venit net – cheltuieli co? zilnic; cheltuieli co? zilnic = aprox 300 lei – difer? în func?ie de banca creditoare)
Cine poate beneficia ? persoanele cu vârsta cuprinsa între 18 ?i 70 de ani (maxim la scaden?a final?) care pot face dovada unui venit stabil; codebitorii pot avea la finalul creditului varsta de 65 ani.