Credite nevoi personale cu ipoteca

AVANTAJE

1. Principalul avantaj al acestui tip de credit îl constituie faptul c? suma de bani împrumutat? poate fi utilizat? pentru orice tip de cheltuieli, pill dup? bunul plac, stomach f?r? a fi nevoi?i s? înainta?i documente justificative c?tre banc?.

2. NU EXIST? LIMIT? MAXIM? pentru suma împrumutat?

3. Dobânda este mai mic? decât la creditul de nevoi personale f?r? garan?ii materiale, deoarece banca va avea ca si garan?ie un imobil sau cash colateral

Perioada de analiz? a dosarului

este cuprins? între 7 ?i 20 de zile lucr?toare, în func?ie de banca creditoare.

Suma maxim? acordat? Teoretic NU EXIST? LIMIT? MAXIM? pentru suma împrumutat?, îns? practic banca v? va finan?a în urm?toarele condi?ii : – Maxim între 75% si 85% din valoarea garan?iei (rata va cre?te direct propor?ional cu cre?terea gradului de finan?are)

– Împrumutatul (?i codebitorii – dup? caz) s? îndeplineasc? condi?iile de eligibilitate ale b?ncii ( venituri suficiente pentru sus?inerea ratei, vârst?, vechime în munc? etc)

A?adar valoarea sumei împrumutate depinde, în afar? de nivelul venitului, ?i de al?i factori deosebit de importan?i

Perioada de acordare

maxim 40 ani (majoritatea b?ncilor acord? astfel de credite pe maxim 30 de ani îns? întâlnim ?i excep?ii)

Garan?ie (imobiliar? sau cash colateral) imobiliar? – garan?ia s? acopere într-o propor?ie cuprins? între 115 % ?i 135% valoarea creditului
cash colateral (blocarea, pe perioada credit?rii, a unei sume de bani existente într-un cont curent al clientului ) – garan?ia s? acopere într-o propor?ie de cel pu?in 135 % valoarea creditului
Grad maxim de îndatorare 70 % din venitul net eligibil (venit net eligibil = venit net – cheltuieli co? zilnic; cheltuieli co? zilnic = aprox 300 lei – difer? în func?ie de banca creditoare)
Cine poate beneficia ? persoanele cu vârsta cuprinsa între 18 ?i 70 de ani (maxim la scaden?a final?) care pot face dovada unui venit stabil; codebitorii pot avea la finalul creditului varsta de 80 ani.